Algemene Voorwaarden NCVS

Bekijk de algemene woorwaarden hier (pdf).

Artikel 1 – Voorwaarden Dit zijn de elf artikelen van de algemene voorwaarden van het Nederlands Centrum voor Seksverslaving. Het NCVS is een zelfstandig gevestigde praktijk voor gespecialiseerde psychologische hulpverlening. Wij zijn gevestigd te Amsterdam, geregistreerd onder nummer 62276093 en bereikbaar op info@ncvs.nu. Pas na onderling overleg kunnen wij van deze voorwaarden schriftelijk afwijken. Verder kunnen wij deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. In dat geval brengen wij je schriftelijk op de hoogte en binden de nieuwe voorwaarden ons als je na veertien dagen geen schriftelijke bezwaren hebt geuit.

Artikel 2 – Kennis en kunde Allereerst: wij nemen je klachten en nood uiterst serieus. Daarom hebben wij tevens gespecialiseerde medische kennis in huis en zijn wij geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), het BIG-register en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De strenge normen die zij hanteren en wij onszelf opleggen garanderen je dat je kunt rekenen op goed hulpverlenerschap. Een enkele keer houdt dat juist in dat wij een taak daar neer moet leggen waar de meeste expertise ligt. Je gaat er mee akkoord dat wij anderen kunnen inschakelen als een goede behandeling dat vereist. Uiteraard staan wij in voor deze expert en gelden deze algemene voorwaarden ook voor hem of haar. In het bijzonder de bepalingen over de geheimhouding.

Artikel 3 – Geheimhouding Alle informatie die je ons toevertrouwt behandelen wij met gepast respect en zullen wij strikt vertrouwelijk houden. Dit geldt jegens iedereen die niet bij onze behandeling is betrokken. Deze plicht kunnen en zullen wij pas doorbreken indien dat vereist wordt door de wet, de correcte uitvoering van de behandeling, een (buiten)gerechtelijke procedure of indien je toestemming daartoe geeft. Afgezien van deze gronden zullen wij de verkregen vertrouwelijke informatie niet aanwenden voor een ander doel dan waar die voor is gegeven.

Artikel 4 – Gedragsregels Wij behandelen je met respect en verwachten van jou hetzelfde. Dat betekent: geen agressie (fysiek of verbaal), hinderlijk gedrag of drank- of drugsgebruik in en rond ons spreekuur. Indien er sprake is van drugs- of alcoholgebruik schorten wij  de sessie op en maken wij een nieuwe afspraak. Zo nodig passen wij het behandelplan aan. Ook verwachten wij van je dat je de anonimiteit van onze andere cliënten zult bewaren, gelijk zij de jouwe bewaren. Een veilige omgeving is immers een van de fundamenten van ons vak.

Artikel 5 – Werkwijze Je kunt van ons verwachten dat wij systematisch te werk gaan en volgens een gezamenlijk uitgestippeld behandelplan. Daarbij werken wij met consulten van 60 en 90 minuten. Wij behandelen pas nadat wij zeker zijn van wie wij helpen. Neem daarom voor het eerste contact een geldig legitimatiebewijs mee. Wij proberen je zo goed als mogelijk een inschatting te geven van het aantal consulten dat nodig zal zijn en wat dat kost. Als een goede behandeling meer of minder eist, dan zullen wij het zo snel mogelijk aangeven. Uiteraard zijn wij daarbij afhankelijk van de mate van medewerking en de informatie die je ons geeft. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade als je onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt.

Artikel 6 – Tussentijds einde Wij gaan met overtuiging en bevlogenheid met jou aan de slag, maar kunnen onze overeenkomst beëindigen als je onze gedragsregels overtreedt of als er sprake is van een omstandigheid waardoor je niet langer vrij over je vermogen kan beschikken (zoals faillissement). In geval je onze gedragsregels overtreedt waarschuwen wij je eerst, maar slechts één keer. Mocht je gedrag daar aanleiding toe geven, dan kunnen wij het consult schorsen en op een later moment bespreken. Als wij onze overeenkomst definitief opzeggen, dan ontstaat geen recht op schadevergoeding en worden onze vorderingen direct opeisbaar. 

Artikel 7 – Annulering Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd, tenzij je dat minder dan 24 uur van tevoren doet. In dat geval brengen we voor de individuele sessies € 70,- inclusief BTW in rekening, voor de intake, afspraak met de psychiater en relatietherapie € 100,- inclusief BTW en voor een consult met de psychiater € 105,- inclusief BTW in rekening. Dat doen wij uiteraard niet als wij de annulerende partij zijn.  Wij geven je verder alle ruimte om de behandeling permanent of tijdelijk te staken. Indien gewenst zullen wij zorgen voor een goede overdracht van noodzakelijke gegevens. 

Artikel 8 – Honorarium Ons honorarium wordt per consult bij jou in rekening gebracht, dat je na afloop van een sessie kan voldoen. Zonder nadere afspraken is dat in ieder geval binnen veertien dagen. Als je de kosten geheel of gedeeltelijk kunt declareren bij de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering sturen wij via Famed de factuur aan het einde van het behandeltraject. Of na een afgesloten behandeljaar. In overleg kan onze nota rechtstreeks naar je verzekeraar, maar als wij daar geen nadere afspraken over hebben gemaakt ligt de betaalplicht dus bij jou. Dat betekent dat je na ontvangst van de factuur deze zo spoedig mogelijk naar je verzekeraar moet sturen, zodat je na de uitbetaling door je zorgverzekeraar, Famed kunt voldoen. Afhankelijk van je polis kan het zijn dat behandeling niet volledig vergoed wordt, het is je eigen verantwoordelijkheid om dit na te gaan bij je zorgverzekeraar. Dit kan betekenen dat je in staatmoet zijn om een gedeelte van de behandeling zelf te bekostigen.

Artikel 9 – Betaling Mocht je, ondanks de beste bedoelingen en om wat voor reden dan ook, in verzuim komen, dan rekenen wij een jaarrente van 5%. De wettelijke rente geldt indien deze hoger is. Betalingen dekken ten eerste eventuele kosten, vervolgens de rente om ten slotte de hoofdsom te voldoen. Uiteraard staan wij open voor betalingsafspraken, maar wij mogen je bod weigeren zonder dat wij in verzuim komen. Verrekening is zonder overleg niet mogelijk. Eventuele bezwaren tegen onze nota’s of de hoogte ervan schorten je betaalplicht niet op. Consulten die vooraf betaald zijn en niet afgenomen worden restitueren wij, exclusief administratiekosten ter hoogte van €12,50 inclusief BTW.

Artikel 10 – Overmacht Overmacht valt niet uit te sluiten. Naast datgene wat de wet en jurisprudentie eronder verstaat, begrijpen wij daaronder ook alle van buitenkomende oorzaken -te voorzien of niet- waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en die er voor zorgen dat wij onze verplichtingen niet zorgvuldig na kunnen komen. In die gevallen kunnen wij ons werk opschorten. Duurt dat langer dan twee maanden, dan kunnen zowel jij als wij beslissen om de opdracht te ontbinden, zonder dat er sprake zal zijn van een plicht tot schadevergoeding. Uiteraard waarborgen wij de continuïteit van de zorg.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen  Wij beloven elkaar om, in tijden van conflict, ons uiterste best te doen om onenigheden in goed onderling overleg op te lossen. Helpt dat niet, dan kun je voor een inhoudelijke klacht naar het college van toezicht van het NIP (www.psynip.nl) of de klachtencommissie van de NFG (www.de-nfg.nl). Voor een civiele vordering kun je naar de rechter in Amsterdam, die bij uitsluiting bevoegd is om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Alleen Nederlands recht is dan van toepassing.